Loading...
Corporate Governance ve ŠKODA AUTO DigiLab

Corporate Governance je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazující společnost k udržování vyváženého vztahu mezi společností samou a jejími zaměstnanci.

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin.

Skupina ŠKODA AUTO, do které patří i společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., přikládá zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná a přitom transparentní a informačně otevřená společnost.

Skupina ŠKODA AUTO se od roku 2007 hlásí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex). Naším cílem je prostřednictvím neustálého zlepšování interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.

Zároveň se firemní politika opírá i o principy upravené v Etickém kodexu skupiny ŠKODA AUTO. Přijatý Etický kodex je založen na uplatnění obecně přijatých společenských hodnot.

Integrita

Ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab věříme, že pouze trvalé a spolehlivé jednání v souladu s principy Integrity a zásadami Compliance umožní naší společnosti získat a posílit důvěru jejích zaměstnanců, zákazníků, společníků, obchodních partnerů a široké veřejnosti. Naším cílem je být příkladem v dodržování principů Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budoucnu posilovat důvěru a zachovat integritu naší společnosti.

Jednání v souladu s principy Integrity je nedílnou součástí koncernové strategie TOGETHER 2025+ a je proto stejně důležité jako kvalita našich produktů, naše finanční cíle a spokojenost našich zákazníků. Díky našemu ambicióznímu programu implementace principů Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujících každodenní jednání všech zaměstnanců společnosti v souladu s jejich poselstvím, jsme připraveni čelit budoucím výzvám.

Klíčová iniciativa „Integrity program“ je rovněž součástí programu Together4Integrity. Jejím cílem je zvýšit mezi zaměstnanci a vedením koncernu Volkswagen povědomí o tématu Integrita a jeho důležitosti coby základu obchodních aktivit a vytvořit kulturu, kde bude jednání v souladu s principy Integrity nejen trvale možné, ale bude vnímáno jako samozřejmost. Toto jednání je spojeno také s podporou konstruktivního řešení v případě pochybení, otevřenou komunikací důvodů vedoucích k jednotlivým rozhodnutím a posilováním odvahy upozornit nadřízené na případná rizika nebo problémy.

Integrita je pro nás základem profesionálního chování, přičemž to hlavní, o co usilujeme, je: udělat v dané situaci tu správnou věc.

Jelikož je Integrita základem naší obchodní činnosti, musí mít vliv na všechny úrovně společnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériem v rámci všech rozhodnutí vedení společnosti: všechny návrhy předložené vedení společnosti musí obsahovat stanovisko příslušného útvaru společnosti k tomu, jak daná rozhodnutí přispívají k dodržování principům Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či zda/ jaká případná rizika v rámci Integrity nebo Compliance jsou s ním spojena a jakým způsobem mohou být zmírněna.

Compliance

Společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a celá skupina ŠKODA AUTO věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem skupina ŠKODA AUTO dává najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Za účelem dodržování výše uvedených hodnot existuje ve ŠKODA AUTO útvar Governance, Risk & Compliance, se kterým úzce spolupracuje i společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.. Útvar mimo jiné poskytuje poradenství ve všech otázkách compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o významu compliance mezi zaměstnanci a třetími stranami. Pro potřeby zmíněného poradenství slouží ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Skupina ŠKODA AUTO je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. Tato dobrovolně přijatá pravidla tvořená zákonnými a vnitřními požadavky, povinnostmi z přijatých závazků a etickými principy tvoří nedílnou součást společnosti a jsou východisky pro rozhodování. Činnosti spadající pod compliance přispívají k plnění strategie navržené v koncernu Volkswagen a jsou zahrnuty do celosvětového úsilí o compliance.

Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců skupiny ŠKODA AUTO a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev.

Dobrá pověst skupiny ŠKODA AUTO je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s naším etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury.

Etický kodex je ke stažení zde: 

Česká verze

Anglická verze

Systém pro zpracování podnětů ve společnosti

Jednání v souladu s platnými právními a interními předpisy představuje pro koncern Volkswagen a jeho společnosti jednu z nejvyšších priorit. Systém pro zpracování podnětů ve společnosti nabízí našim zaměstnancům, obchodním partnerům a dalším osobám, které mají důvodné podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů v naší společnosti, diskrétní a spolehlivou možnost jak na takové jednání upozornit. Systém pro zpracování podnětů se řídí zásadami, kterými jsou především bezpečnost, spravedlivost a důvěra.  Tyto zásady platí stejně pro oznamovatele jako pro osoby dotčené v podnětu. Cílem Systému pro zpracování podnětů ve společnosti je především zamezit možným škodám, které by mohly v případě porušování platných právních a interních pravidel vzniknout naší společnosti, jejím zaměstnancům či obchodním partnerům.

Zpracování podnětů ve společnosti se řídí následujícími zásadami:

 • Oznamovatel může svůj podnět nahlásit kdykoliv a v jakémkoliv jazyce.
 • Oznamovatel si může vybrat z několika různých způsobů pro nahlášení podnětů (viz níže).
 • Oznamovatel může podnět nahlásit anonymně či pod svým jménem.
 • Při zpracování podnětu ve společnosti je dodržována maximální diskrétnost (princip „need to know“).
 • Vyšetřování je zahájeno po zohlednění skutečností uvedených v podnětu a po pečlivém posouzení důvodného podezření na porušení platných právních a/nebo interních předpisů.
 • Podněty jsou prověřovány spravedlivě, ve stanovených lhůtách  a s ohledem na sensitivitu informací
 • Osoba, která nahlásí podnět, má právo na ochranu oznamovatele ze strany společnosti dle příslušné interní normy.
 • S osobami  dotčenými v podnětu je jednáno spravedlivě, a dokud není potvrzeno podezření uvedené v podnětu a není prokázáno porušení platných právních a/nebo interních předpisů, jsou tyto osoby považovány za nevinné.
 • Za závažné porušení platných právních předpisů a/nebo interních předpisů je považováno takové jednání, které závažným způsobem poškozuje zejména finanční zájmy nebo zájmy spojené s dobrou pověstí koncernu VW nebo některé z jeho koncernových společností nebo u něhož došlo v závažné míře k porušení základních etických hodnot koncernu VW
 • Zaměstnanci v managementu jsou povinni vždy ohlásit podezření na závažné porušení platných právních a/nebo interních předpisů
 • Zneužití Systému pro zpracování podnětů není tolerováno a je považováno za závažné porušení platných předpisů a zásad Systému pro zpracování podnětů ve společnosti

Oznamovatelům jsou k dispozici následující možnosti, jak mohou své podněty podávat (a to kdykoliv a v jakémkoliv jazyce):

Osobně Centrálnímu prošetřovacímu orgánu  pro řešení podnětů v koncernu Volkswagen*

Central Investigation Office (K-ICW)

Porschestraße 1, 384 40 Wolfsburg (centrum)

Poštou na adresu

Central Investigation Office

Box 1717

38436 Wolfsburg (downtown), Germany

Telefonicky

na bezplatnou linku +800 444 46300 (dostupnost 24x7 vč. možnosti komunikace v českém jazyce)**

V případě, že poskytovatel služeb nepodporuje výše uvedenou bezplatnou linku, lze podnět nahlásit na následujícím telefonním čísle +49 5361 946300 (nejedná se o bezplatnou linku).

Elektronicky na e-mailovou adresu

io@volkswagen.de

Prostřednictvím zabezpečeného Online nahlašovacího kanálu

www.bkms-system.com/bkwebanon/report/clientInfo?cin=22vwgroup16

Kontaktováním Ombudsmanů (externí advokáti)

 • Jedná se o externí neutrální advokáty jmenované koncernem Volkswagen, kteří jsou k dispozici oznamovatelům pro příjem podnětů.
 • Služby ombudsmanů jsou dostupné v různých jazycích vč. češtiny.
 • Ombudsman podléhá jakožto advokát povinnosti mlčenlivosti, dle domluvy s oznamovatelem proto postupuje pouze ty informace, které chce oznamovatel dále předat Centrálnímu prošetřovacímu orgánu.
 • Identitu oznamovatele předá Ombudsman dále jen tehdy, jestliže si to oznamovatel výslovně přeje. Ombudsman nikdy sám neprovádí vyšetřování, nýbrž pouze prověřuje oznámení z hlediska jejich opodstatněnosti a hodnověrnosti.
 • Kontaktní detaily ombudsmanů naleznete na následujících webových stránkách:

anglický jazyk: www.ombudsmen-of-volkswagen.com

německý jazyk: www.ombudsleute-der-volkswagen-ag.de 

Další informace o Centrálním systému pro zpracování podnětů v koncernu Volkswagen naleznete na následující webové stránce https://www.volkswagenag.com/en/group/compliance-and-risk-management/whistleblowersystem.html.

*) V takovém případě si prosím v předstihu sjednejte schůzku prostřednictvím e-mailové adresy io@volkswagen.de.

**) V případě technických problémů s dostupností uvedené telefonní linky prosím použijte ostatní dostupné kontakty pro hlášení podnětů.

Řízení rizik

Struktura řízení rizik ve skupině ŠKODA AUTO je založena na jednotném principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází z požadavků německého zákona. Řízení rizik jako operativní součást podnikatelského procesu musí jednotlivá rizika podrobně identifikovat, posoudit jejich rozsah, uvést opatření k jejich odstranění a přinést důkaz o jejich účinnosti.

Celosvětové působení skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trzích přináší řadu rizik, která mohou negativně ovlivnit její finanční výsledky a úspěch v podnikání. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se skupina snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.