Loading...
Corporate Governance ve ŠKODA AUTO DigiLab

Corporate Governance je systém, kterým je společnost vedena a kontrolována. Definuje distribuci práv a povinností mezi zainteresovanými stranami ve společnosti jako jsou akcionáři, výkonný management, statutární orgány, zaměstnanci a zákazníci. Jedná se o soubor právních a exekutivních metod a postupů, zavazující společnost k udržování vyváženého vztahu mezi společností samou a jejími zaměstnanci.

Cílem je odpovědné, kvalifikované a transparentní vedení podniků, které je zaměřeno na dlouhodobý úspěch společnosti a ochranu zájmů zainteresovaných skupin.

Skupina ŠKODA AUTO, do které patří i společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o., přikládá zásadní význam tomu, aby byla ze strany zaměstnanců, obchodních partnerů, všech svých zákazníků a veřejnosti vůbec vnímána jako úspěšná a přitom transparentní a informačně otevřená společnost.

Skupina ŠKODA AUTO se od roku 2007 hlásí k relevantním doporučením a pravidlům Kodexu správy a řízení společností, založeného na principech OECD (dále jen Kodex). Naším cílem je prostřednictvím neustálého zlepšování interních procesů a postupů v souladu s Kodexem dále podporovat transparentnost a dodržování etického chování v podnikatelské praxi České republiky.

Zároveň se firemní politika opírá i o principy upravené v Etickém kodexu skupiny ŠKODA AUTO. Přijatý Etický kodex je založen na uplatnění obecně přijatých společenských hodnot.

Integrita

Ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab věříme, že pouze trvalé a spolehlivé jednání v souladu s principy Integrity a zásadami Compliance umožní naší společnosti získat a posílit důvěru jejích zaměstnanců, zákazníků, společníků, obchodních partnerů a široké veřejnosti. Naším cílem je být příkladem v dodržování principů Integrity a zásad Compliance. Touto cestou chceme v budoucnu posilovat důvěru a zachovat integritu naší společnosti.

Jednání v souladu s principy Integrity je nedílnou součástí koncernové strategie TOGETHER 2025+ a je proto stejně důležité jako kvalita našich produktů, naše finanční cíle a spokojenost našich zákazníků. Díky našemu ambicióznímu programu implementace principů Integrity a zásad koncernu Volkswagen, podporujících každodenní jednání všech zaměstnanců společnosti v souladu s jejich poselstvím, jsme připraveni čelit budoucím výzvám.

Klíčová iniciativa „Integrity program“ je rovněž součástí programu Together4Integrity. Jejím cílem je zvýšit mezi zaměstnanci a vedením koncernu Volkswagen povědomí o tématu Integrita a jeho důležitosti coby základu obchodních aktivit a vytvořit kulturu, kde bude jednání v souladu s principy Integrity nejen trvale možné, ale bude vnímáno jako samozřejmost. Toto jednání je spojeno také s podporou konstruktivního řešení v případě pochybení, otevřenou komunikací důvodů vedoucích k jednotlivým rozhodnutím a posilováním odvahy upozornit nadřízené na případná rizika nebo problémy.

Integrita je pro nás základem profesionálního chování, přičemž to hlavní, o co usilujeme, je: udělat v dané situaci tu správnou věc.

Jelikož je Integrita základem naší obchodní činnosti, musí mít vliv na všechny úrovně společnosti. To znamená, že je Integrita povinným kritériem v rámci všech rozhodnutí vedení společnosti: všechny návrhy předložené vedení společnosti musí obsahovat stanovisko příslušného útvaru společnosti k tomu, jak daná rozhodnutí přispívají k dodržování principům Integrity a zásadám Compliance koncernu Volkswagen či zda/ jaká případná rizika v rámci Integrity nebo Compliance jsou s ním spojena a jakým způsobem mohou být zmírněna.

Compliance

Společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o. a celá skupina ŠKODA AUTO věnuje zvláštní pozornost povinnosti dodržovat právní předpisy, vnitřní předpisy, etická a další dobrovolně přijatá pravidla. Compliance se neomezuje pouze na obchodní vztahy, ale vztahuje se na všechny činnosti uvnitř i vně skupiny. Tímto přístupem skupina ŠKODA AUTO dává najevo, že její jednání bude odpovídat požadavkům právních a etických pravidel platných pro hospodářskou soutěž, finanční a daňový sektor, ochranu životního prostředí a zaměstnanecké vztahy včetně zajištění rovných příležitostí.

Za účelem dodržování výše uvedených hodnot existuje ve ŠKODA AUTO útvar Governance, Risk & Compliance, se kterým úzce spolupracuje i společnost ŠKODA AUTO DigiLab s.r.o.. Útvar mimo jiné poskytuje poradenství ve všech otázkách compliance a vhodnými opatřeními zvyšuje povědomí o významu compliance mezi zaměstnanci a třetími stranami. Pro potřeby zmíněného poradenství slouží ve společnosti ŠKODA AUTO DigiLab e-mailová adresa compliance@skoda-auto.cz.

Skupina ŠKODA AUTO je přesvědčena, že ekonomický úspěch je udržitelný jedině chováním se podle pravidel. Tato dobrovolně přijatá pravidla tvořená zákonnými a vnitřními požadavky, povinnostmi z přijatých závazků a etickými principy tvoří nedílnou součást společnosti a jsou východisky pro rozhodování. Činnosti spadající pod compliance přispívají k plnění strategie navržené v koncernu Volkswagen a jsou zahrnuty do celosvětového úsilí o compliance.

Etický kodex

Etický kodex shrnuje základní principy jednání zaměstnanců skupiny ŠKODA AUTO a slouží jako pomůcka při zvládání právních a etických výzev.

Dobrá pověst skupiny ŠKODA AUTO je zásadní hodnotou, která závisí na odhodlání zaměstnanců po celém světě jednat v souladu s naším etickým kodexem a v souladu se všemi právními předpisy. Zásady chování zde uvedené se staly nedílnou součástí firemní kultury.

Etický kodex je ke stažení zde: 

Česká verze

Anglická verze

Řízení rizik

Struktura řízení rizik ve skupině ŠKODA AUTO je založena na jednotném principu řízení rizik v koncernu Volkswagen, který vychází z požadavků německého zákona. Řízení rizik jako operativní součást podnikatelského procesu musí jednotlivá rizika podrobně identifikovat, posoudit jejich rozsah, uvést opatření k jejich odstranění a přinést důkaz o jejich účinnosti.

Celosvětové působení skupiny ŠKODA AUTO na automobilových trzích přináší řadu rizik, která mohou negativně ovlivnit její finanční výsledky a úspěch v podnikání. Na druhou stranu mohou změny ekonomického a právního prostředí vést ke vzniku příležitostí, které se skupina snaží využít k upevnění a k dalšímu zlepšení své konkurenční pozice.